Promieniowanie jonizujące - wpływ na zdrowie ludzi i środowisko

Powrót doO nasstrony wyżej

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO:

 
Nazwa Jednostki:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Zdrowego Uśmiechu sp. z o.o.
ul. Miłkowskiego 3
30-349 Kraków
 
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2
 
Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące 
w celach diagnostyki medycznej stomatologicznej. Zainstalowane na terenie jednostki aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia:
Uruchomienie pracowni, w których stosowane są źródła promieniowania jonizującego 
Decyzja nr: 1/103/2018 z dnia 22.05.2018
Stosowanie aparatów RTG do celów diagnostyki medycznej, z wykorzystaniem promieniowania jonizującego 
Decyzja nr: 2/109/2018 z dnia 22.05.2018
Na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostcznych w ww. jednostce ochrony zdrowia 
Decyzja nr: 3/56/2020 z dnia 22.07.2020
Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierza środowiskowego. Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczeń. Ewidencje i nadzór z odczytów prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej. Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie przekraczają rocznego ustalonego limitu 1 mSv. 
Pomiary osłon stałych. Pracownia rentgenowska została wykonana zgodnie 
z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ekspozycja medyczna wykonywana jest 
w sterowni, wszystkie drzwi gabinetu rentgenowskiego w tym czasie są zamknięte. Szczegółowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony przez MPWIS w Krakowie projekt osłon stałych. 
Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonanych w pracowni rentgenowskiej, wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób zawodowo narażonych oraz pacjentów jest zgodna z przepisami o dawkach granicznych i z poziomami referencyjnymi określonymi w przepisach: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 r., Nr 180, poz. 1325).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884) 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U 
z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: 
pracownicy: 20mSv/rok; 
ogół ludności : 1mSv/rok. 
 
Wnioski:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.