Warunki gwarancji i rękojmi

Powrót doStrefa pacjentastrony wyżej

WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI w CENTRUM ZDROWEGO UŚMIECHU

„Zawsze solidność, jakość usług i zadowolenie naszych Pacjentów były, są i będą dla nas najważniejsze.”
 
W pełni odpowiadamy, za jakość leczenia. Swoją pracą, według najnowszej wiedzy i przy użyciu specjalistycznego sprzętu, dążymy do odtworzenia kształtu, koloru, a przede wszystkim utraconych, bądź zaburzonych funkcji jamy ustnej. Każda usługa stomatologiczna wykonana w całości w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowego Uśmiechu Sp. z o.o. w Krakowie, daje Pacjentowi prawo do skorzystania z rękojmi, do dwóch lat od momentu wykonania usługi stomatologicznej lub oddania pracy protetycznej.
 
Leczenie Pacjenta zawsze rozpoczynamy od PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI ( w trakcie 45 minutowej wizyty wykonujemy pełne badanie stomatologiczne obejmujące badanie uzębienia, błon śluzowych, dziąseł, języka, stawów skroniowo żuchwowych, diagnostykę radiologiczną: zdjęcie pantomograficzne i zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe, zdjęcia cyfrowe zewnątrzustne i w większości przypadków skanowanie uzębienia pozwalające na stworzenie cyfrowego modelu Państwa uzębienia). Taka wizyta pozwala na postawienie diagnozy, ustalenie problemów biologicznych, funkcjonalnych i estetycznych oraz omówienie z Pacjentem jego oczekiwań. Leczymy tylko Pacjentów przygotowanych pod względem higienicznym – dlatego Pacjent zostanie skierowany na profesjonalną wizytę higienizacyjną według protokołu GBT. Kolejna wizyta z lekarzem to przedstawienie planu leczenia wraz z kosztorysem.  
 
Szczegółowe warunki rękojmi reguluje k.c. Oprócz należnej, dwuletniej rękojmi wynikającej z wady materiału lub wadliwego sposobu wykonania usługi, Centrum Zdrowego Uśmiechu stosuje skróconą lub wydłużoną rękojmię na wybrane zabiegi, indywidualnie dostosowaną do konkretnego Pacjenta.
 • Pierwszym warunkiem udzielenia dwuletniej rękojmi jest całościowe wykonanie zaleconego planu leczenia w określonym czasie, a w szczególności uzupełnienie wszystkich brakujących zębów. W przeciwnym wypadku może dochodzić do przeciążenia pozostałych zębów (w tym implantów / wykonanych prac protetycznych). 
 • Drugim warunkiem przyznania rękojmi jest obowiązek uczęszczania na wizyty kontrolne oraz wykonywanie zabiegów higienizacyjnych w Centrum Zdrowego Uśmiechu (cena wg aktualnego cennika) raz na 6 m-cy.
 
W przypadku nie stosowania się do zalecanych zasad utrzymywania higieny, przekazanych podczas wizyt kontrolnych i higienizacyjnych lub niedotrzymanie terminów zalecanych wizyt kontrolnych i zabiegów higienizacyjnych co 6 m-cy - rękojmia ulega ograniczeniu lub całkowitej utracie.
 
Centrum Zdrowego Uśmiechu nie bierze odpowiedzialności za leczenie stomatologiczne, chirurgiczne, implantologiczne, ortodontyczne, endodontyczne oraz prace protetyczne wykonane w innym gabinecie. Rękojmia nie obejmuje przypadków odrzucenia implantu wprowadzonych poza Centrum Zdrowego Uśmiechu oraz powikłań po osadzonych wkładach koronowo-korzeniowych i leczeniach endodontycznych, protetycznych, ortodontycznych wykonanych poza Centrum Zdrowego Uśmiechu, nawet jeśli lekarz dentysta Centrum Zdrowego Uśmiechu w porozumieniem z Pacjentem, wykonał i osadził na nim ostateczną pracę protetyczną.
 
Rękojmia nie obejmuje rozwiązań tymczasowych. Użytkowanie tymczasowych wypełnień, koron, mostów lub protez dłużej niż zalecane jest to przez lekarza dentystę, może uszkodzić zęby/implanty, na których ta praca jest osadzona, jak również pozostałe zęby oraz dziąsła. Naprawa / ponowne wykonanie / osadzenie prac tymczasowych wiąże się z dodatkową procedurą zrealizowaną na koszt pacjenta. Protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagają po pewnym czasie podścielenia – opłata za podścielenie protezy w laboratorium protetycznym podlega dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem. 
Rękojmia nie obejmuje prac, przy wykonaniu, których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta.
W ramach rękojmi nie można żądać zwrotu kosztów leczenia ( naprawy) przeprowadzonych w innym gabinecie lub poza granicami kraju. Wszystkie naprawy czy korekty wykonujemy w Centrum Zdrowego Uśmiechu i nie pokrywamy ewentualnych kosztów biletów lotniczych czy zakwaterowania.
 
Rękojmi nie podlega nieuwzględnione w planie, leczenie kanałowe, które na etapie przygotowywania planu leczenia było trudne do przewidzenia, albo jeśli bezpośrednio po założeniu wypełnienia w zębie okazuje się, że narasta stan zapalny, który manifestuje się silnym bólem i konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy ponowne wypełnienie wykonywane jest w ramach rękojmi, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.
 
Rękojmi nie podlega ponowne leczenie kanałowe zęba leczonego wcześniej poza Centrum Zdrowego Uśmiechu.
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RĘKOJMI:

ENDODONCJA

W Centrum Zdrowego Uśmiechu wykonujemy leczenie kanałowe (endodontyczne) wyłącznie pod mikroskopem. Dlaczego? Mikroskop stomatologiczny to urządzenie pozwalające pracować lekarzowi w powiększeniu, dzięki któremu uzyskuje on lepszy wgląd do niewielkich rozmiarów wnętrza zęba (pole zabiegowe często ma wymiary 3x4mm, a niektóre jego elementy są mniejsze niż 0,1mm). Ze względu na to, że pole wykonywania zabiegu jest doskonale widoczne i odpowiednio oświetlone leczenie może być prowadzone w sposób maksymalnie precyzyjny i dokładny. Dzięki temu w większości przypadków, jesteśmy w stanie wykonać je podczas jednej wizyty. Leczenie kanałowe pod mikroskopem jest często ostatecznym i jedynym sposobem na uratowanie zęba, który wcześniej był skazany na usunięcie.
 
Leczenie kanałowe polega na opracowaniu systemu kanałów korzeniowych specjalnymi narzędziami mechanicznymi i obfitym płukaniu odpowiednimi płynami o właściwościach przeciwbakteryjnych. Aby zwiększyć skuteczność działania płynów stosujemy dodatkowo aktywację ultradźwiękowa. Taki algorytm postępowania pozwala na wyeliminowanie 99.9% bakterii, które znajdują się w chorym zębie.
 
Następnie puste przestrzenie, które powstały po preparacji chemiczno-mechanicznej musza zostać szczelnie wypełnione. Kanały wypełniamy ciepłą gutaperką wraz ze specjalną pastą (uszczelniacz). Takie trójwymiarowe wypełnienie daje nam pewność, że materiał znalazł się we wszystkich zachyłkach i odgałęzieniach systemu kanałowego. Mimo zastosowania wszystkich tych specjalistycznych technik, leczenie kanałowe pierwotne oraz wtórne, obarczone jest ryzykiem niepowodzenia i nie mamy wpływu jak dany organizm będzie potrafił zwalczyć toczącą się infekcję w obrębie kanałów korzeniowych czy okolicy wierzchołków zębów. W związku z tym Centrum Zdrowego Uśmiechu nie udziela rękojmi na leczenie kanałowe, jednak jeśli w okresie do 12 m-cy od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego Pacjent będzie odczuwał dolegliwości bólowe w leczonym zębie, Centrum Zdrowego Uśmiechu zobowiązuje się przeprowadzić odpłatne ponowne leczenie kanałowe, ale wkład koronowo-korzeniowy i odbudowa zęba, które mogą zostać uszkodzone przy tym leczeniu, będą wykonane na koszt Centrum Zdrowego Uśmiechu. W przypadku gdy pomimo wykonania ponownego leczenia, ząb będzie kwalifikował się do usunięcia, koszt tej ekstrakcji pokryje Centrum Zdrowego Uśmiechu. Po upływie 12 m-cy od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego, wszystkie dodatkowe zabiegi w tym powtórne leczenie kanałowe, resekcja wierzchołka korzenia, ekstrakcja będą płatne wg obowiązującego cennika. Warunkiem pokrycia kosztów odbudowy i wkładu w omawianym przypadku oraz osiągnięcia długotrwałego efektu po leczeniu endodontycznym jest szczelna odbudowa zęba wykonana we wskazanym przez lekarza sposób oraz radiologiczna kontrola zęba wg zaleceń lekarza. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków, tj. odbudowy zęba oraz kontroli i higienizacji (co 6 m-cy), unieważnione są powyższe zobowiązanie dot. pokrycia kosztów przez Centrum Zdrowego Uśmiechu.
 
WYPEŁNIENIA W ZĘBACH STAŁYCH
Wypełnienia kompozytowe opatrzone są dwuletnią rękojmią. Udzielenie jej uwarunkowane jest dotrzymaniem terminów wizyt kontrolnych, zalecanych co 6 m-cy oraz zabiegów higienizacyjnych, a także stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone w tym samym czasie. Jeśli Pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych (w terminie do 6 m-cy) oraz nie dotrzyma terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji, gwarancja jest ograniczona do 6 miesięcy.
 
WYPEŁNIENIA W ZĘBACH MLECZNYCH
Z względu na specyfikę pracy z małym Pacjentem udzielamy 6 miesięcznej rękojmi na wypełnienia w zębach mlecznych, lub jeśli dziecko jest niewspółpracujące i trudno zachować „ suchość” pola zabiegowego, wypełnienie może nie być objęte rękojmią, o czym poinformuje lekarz prowadzący.
 
WARUNKI GWARANCJI NA MATERIAŁY I UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE
 
IMPLANTY – wszczep śródkostny ( część znajdująca się w kości, imituje korzeń zęba)
Gwarancja implantu obejmuje ewentualne wady fizyczne. Gwarancja ta obejmuje wady materiałowe (sam implant) bez kosztów materiałów do ponownego wszczepienia implantów oraz zabiegów leczniczych w zakresie kości i tkanek miękkich (np. regeneracja kości, plastyka dziąsła). Zabiegi takie mogą być konieczne do przeprowadzenia ze względu na nieprzewidywalną rekcję organizmu na wszczep i jego obciążenie.
Czas trwania gwarancji zależy od zastosowanego systemu implantologicznego:
 • implanty typu Premium – gwarancja wieczysta
 • implanty typu Optimum – gwarancja 10-cio letnia
 • implanty typu Basic – gwarancja 5-cio letnia
 
Niedotrzymanie terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji powoduje ograniczenie gwarancji do 12 m-cy (bez względu na typ implantu).
 
PROTEZY AKRYLOWE I SZKIELETOWE
Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lata. W przypadku braku protezy przeciwstawnej lub pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 3 miesiące. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 3 m-cy od daty oddania protezy) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania protezy). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 3 m-cy (od oddania protezy) Pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzyma terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji.
 
KORONY na własnych zębach/ na implantach, MOSTY, nakłady kompozytowe: INLAY, ONLAY oraz LICÓWKI
Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lata. W przypadku braku innych pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 6 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 6 m-cy od daty oddania pracy protetycznej) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania pracy protetycznej). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 6 m-cy pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzymuje terminów zalecanych, co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji. 
 
MOSTY OSTATECZNE
Mosty oparte na implantach (nie dotyczy mostu tymczasowego) Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lata. W przypadku braku zębów przeciwstawnych lub innych pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 6 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 6 m-cy od daty oddania ostatecznego mostu) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania ostatecznego mostu). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 6 m-cy od oddania mostu protetycznego pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych.
 
APARATY ORTODONTYCZNE
Celem leczenia jest zawsze zapewnienie najlepszych możliwych rezultatów. Jednakże ortodoncja nie jest nauką ścisłą i mając do czynienia z problemami wzrostu, genetyki, współpracy pacjenta, osiągnięcie optymalnych rezultatów nie zawsze jest możliwe. W związku z powyższym, co do zasady leczenie ortodontyczne nie podlega gwarancji/rękojmi gdyż nie można zagwarantować pozytywnego, końcowego rezultatu ortodontycznego, jako że efekty leczenia zależą w dużym stopniu od współpracy pacjenta oraz czynników biologicznych pozostających poza kontrolą lekarza dentysty.
 
W trakcie leczenie ortodontycznego zdarzają się tzw. „awarie” aparatów zarówno stałych, ruchomych i retencyjnych. Obowiązkiem Pacjenta jest zgłaszać się na wizytę, natychmiast po stwierdzeniu oderwania się zamka, pęknięcia ligatury, obluzowania pierścienia, pęknięcia aparatu retencyjnego oraz w każdym innym przypadku budzącym wątpliwości Pacjenta. Aparaty stałe, nakładkowe czy ruchome są bardzo intensywnie użytkowane przez Pacjenta, działają na nie duże siły i naprężenia wynikające z przebudowy i wzrostu układu kostno-szkieletowego, a także siły występujące podczas żucia i gryzienia pokarmów - w związku z tym aparaty mogą ulegać tzw. „awariom – czyli uszkodzeniu elementów aparatu”. W tej sytuacji, jeśli wystąpi „awaria” prosimy o jak najszybszy kontakt z gabinetem i ustalenie pilnej wizyty kontrolnej. Nienoszenie aparatu, nawet przez krótki czas, skutkuje utratą osiągniętych wyników leczenia. Aparat musi być jak najszybciej naprawiony. Dużą część „ awarii” jesteśmy w stanie naprawić na miejscu w gabinecie, natomiast, jeśli uszkodzenie jest duże i wymaga odesłania aparatu do laboratorium, które go wykonało, pierwsza naprawa w ramach rękojmi będzie bezpłatna, natomiast każda kolejna jest płatna przez pacjenta według aktualnego cennika obowiązującego w gabinecie. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu nie podlegają rękojmi i są za każdym razem płatne przez pacjenta.
 
NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI LUB RĘKOJMI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • przerwania zaplanowanego leczenia,
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
 • samodzielnego korygowania prac protetycznych, aparatów ortodontycznych, przeróbek, napraw 
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych i higienizacyjnych,
 • bruksizmu (zgrzytanie zębami),
 • urazów mechanicznych,
 • uprawianie sportów kontaktowych wysokourazowych,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, Zespół Sjogrena, leczenie biologiczne, leczenie biofosfonianami, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).
 
POWIKŁANIA
Przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego Pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarzy w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i niepodlegających reklamacji powikłań takich jak: ból zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk, pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, podwyższona temperatura, infekcja miejscowa, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki czy materiały, zaostrzenie współistniejących schorzeń, niewygojenie zmian okołowierzchołkowych, odrzucenie implantu bądź materiałów kościowórczych i kościozastępczych.itp. O możliwości wystąpienia ewentualnych powikłań podczas wykonywania konkretnych procedur stomatologicznych będzie informował lekarz dentysta podczas omawiania zgody na leczenie.
 
Pacjent podczas wypełniania karty pacjenta pierwszorazowego otrzymuje skrócony wariant warunków gwarancji i rękojmi. Pełna wersja jest dostępna również w recepcji. Pacjent oświadcza, że zapoznał się z powyższymi warunkami rękojmi na usługi stomatologiczne oraz gwarancji na materiały, implanty i prace protetyczne wykonywane w Centrum Zdrowego Uśmiechu. Pacjent powinien mieć świadomość, że nie dotrzymując powyższych warunków, automatycznie zrzekam się prawa do rękojmi i gwarancji.